Människorna


Ett nytt bostadsområde har blommat upp vid Källängsvägen i Vedevåg. I ett varierat parklanskap erbjuds boende promenader och avkoppling. Vill man kämpa i motionsspåret är det nära till Idrottsplatsen Smedvallen i vars närhet kommunens mest varierade slinga är belägen. Efteråt passar det med ett dopp vid Sommarro, den närmaste badplatsen i området.
Fotograf år 2000 var Simon Berglund

Enplanslägenheter präglar bostäderna närmast Källängsvägen. Ett modernt boende som blivit mycket populärt och skapat efterfrågan. Cykelrundor finns med olika sträckning! Prova gärna Bohr-Hamre, Måle-Rya, Stensta-Rockhammar, Koverboda-Klementsboda, t.ex. Promenadvägar kan vara, Backa-Sommarro, Sjöängsfallet-Vagnsbrohagen, Grindtorpet-Strömsborg (fram och åter), Högstaboda runt och naturligtvis, samhällets egna stigar!         
Fotograf år 2000 var Simon Berglund

Bostadshus vid Mosebacke, med gatuadress Kvarnbackavägen. Beläget bredvid genomfartsvägen Lindesberg-Frövi-Arboga. Panoramat bakom vägen utgörs av Borsån som stilla flyter fram mellan Östra Fallet och Wedevågssjön. Rekommenderad Kanotled i Länets Turistrådgivning. Nära till matställe, livsmedel och tankställe.  Fotograf år 2000 var Simon Berglund

Wedevågs Filadelfia Kyrka är belägen vid Rumängsvägen i bostadsområdet Bäckhall och uppförd på1960-talet. Föregångare var en Träbarack från Färna bruk som var rörelsens centra med början på 1940-talet. Inbäddad i ett villaområde där samhällets totala boende utgörs av 80% egnahemmare. Genomfartsvägen fortsätter mot Klementsboda och Hamre eller Koverboda.
Fotograf år 2000 var Simon Berglund

                       

Vedevågs  Filadelfiaförsamling, från  omkring, 1950.

Klementsboda Gård har gamla anor, belägen vid Rumängsvägen mot Hamre. Nedanför,i riktning mot södra infarten till Vedevåg ligger Prästängen. En Medeltida betesplats för boskap tillhörande Lindeprästerna.Vandringsvägen upp hit efter hednatiden, kan ha sträckt sig:MunktorpMunkaboda, Munkhyttan. -Och det är munkvarv i Lindesbergs första kyrkoväggar. Till och med leran till tegelbränningen, kan vara hämtad från deltat härnedanför, en högkvalitativ lera som munkarna använt. Vängssjöns Spettbäcken rinner fram genom Prästängen.
Fotograf år 2000 var Simon Berglund

Vänder vi kameran 90 grader från Klementsboda, får vi in Missionsföreningens Prästbostad i objektivet. Missionsarbetet har långa rötter här på trakten. Ända sedan bröderna Sparres tid på 1870-talet var befolkningen ”frälst”, vilket även efter Brukspatronernas avflyttning höll i sig, så att merparten av bruksbefolkningen tillhörde Missionsföreningen och Nykterhetsföreningen.
 Fotograf år 2000 var Simon Berglund

 

 

Wedevågs Missionsförenings Kyrka från 1903 är belägen vid genomfartsvägen. Mötena här uppmuntrades av brukspatron Keiller, kontorschefen och verkmästarna – ”För vad som skedde utanför bruket hade man föga intresse.” Långt in på 1900-talet fanns vattnets fångdamm just där fotografen står. En vattensamling till vattenhjulen som drev Smedjans och Skaftfabrikens drivanordningar. Om lördagarna efter slitet på åkrarna, en simbassäng för alla arbetshästar.     
Fotograf år 2000 var Simon Berglund

Misionskyrkans andra kortsida. Nykterhetsvännernas ”Ordenshus” låg på Storön, där 1870-talets frikyrkomöten vid Midsommar kunde samla 5-6.000 besökare. Dessförinnan, på 1600- och 1700-talet var bruket självförsörjande på bränvin; - normalproduktionen årligen var 30.000 liter. Fem skilda matställen fanns det på bruket. Man beräknar numera att det fanns en Krog i var 7:e Gård och att varje näringsställe överlevde om kundkretsen i snitt var 38 personer. Så, missionen behövdes!
Fotograf år 2000 var Simon Berglund


Hans  Jacob  Lundborg (1825-1867).

Källa:”Svenska folkrörelser” II, sid. 747,även i ”Svensk Söndagsskola genom 100 år”.

Född i Gagnef, Dalarna, den 10 december 1825 och blev prästvigd 1853, hade sommaren 1855 vistats i Skottland för att stärka sin svaga hälsa. Han hade redan under studieåren i Uppsala kommit till en personlig upp-levelse av kristendomen, delvis genom deltagande i de andliga samman-komster, vilka häradshövding L.V. Henschen ledde i sitt hem. Under vis-telsen i Skottland vidgades det andliga synfältet.När han återvände hem, bar han med sig beslutet att söka få till stånd en missionsförening för he-la Sverige. Han lyckades även i detta uppsåt året därpå. Även sedan han 1857 ånyo inträtt i den aktiva prästtjänsten i Linde, behöll han den nära kontakten med Evangeliska Fosterlands Stiftelsen. De förbindelser med Storbritanien, som knutits till den frivilliga söndagsskolverksamheten i Sverige genom Per Palmqvist, Mathilda Foy och Betty Ehrenborg, stärk-tes i icke ringa grad genom den redaktörspenna, som skrev i Barnens Tidning. (utkom från 1858,2 ggr. i månaden,med Lundborg som redaktör)

 

 

BARNENS TIDNING utkom i formatet,26 x 37 cm. var rikt illustrerad, från Evangeliska Fosterlands Stiftelsens expedition, vars >sekreterare för ut-rikesärenden<, pastorsadjunkten Hans Jacob Lundborg blev dess förste redaktör.Genom sin redaktör ägde Barnens Tidning värdefulla internatio-nella förbindelser.  >”Ny   barntidning   med   flera   utrikes   kontakter” !<

Lundborgs reseberättelse från Ryssland återges härefter i kopierad form:

 

 

 


 

Hans  Jacob  och  Katarina  Elisabet blev missionens  pionjärer  året  1858 med arbetsförening¤söndagsskola

 

 

Linde Fruntimmers Arbetsförening För Missionen (LFAFM).

Källor: Wilhelm Tham,”Lindesberg o Nora städer under trehundra år”,Sixten Rönnow,”Wedevågs Bruks Historia”/av H.Eriksson.

I brytningstiden mellan bondesamhället och den gryende industrialsimen i mitten av 1800-talet uppstod förutsättningar att nydana samhället. Till sjöss hade ångan minskat restiden mellan kontinenterna, men även möjliggjort ett snabbare inflöde av produkter från utlandet. Omvänt kunde detta mötas av större exportmöjligheter för våra egna företag. Med järnvägens tillkomst skapades malmbanan Grängesberg-Oxelesund,en direktförbindelse mellan järnmalm och stålverk,men även utskeppning.

En utbrytning sker ur den traditionella kyrkan, när ryktet når oss från England och Skottland, om en i hemmen uppsökande och verkande mission. Från Lindesbergs Församling och dess personförgreningar, skyndar pastor Hans Jacob Lundborg och Betty Ehrenborg västerut för att tillgodogöra sig nyttan av den nya trosuppfattningen. De avreser från Sverige runt 1850 och skrider till verket härhemma vid återkomsten, representerande en väckelserörelse för Lundborg och en söndagsskola för Betty Ehr.

Genom Hans Jacob Lundborgs tillskyndande, bildades Evangeliska Fosterlands Stiftelsen inom statskyrkan i Stockholm 1856. Genom engagemang från bruksägarna baron Axel Sparre på Wedevåg och brukspatronen på Bohr, fil.dr.Richard Ehrenborg inspirerade Lundborg tillkomsten av Arbetsföreningen i Linde 1858. När sedan Axel Sparre vid 25 års ålder, 1861 ingått äktenskap med friherrinnan Nanny Ulfsparre, blev fru Sparre verksamhetens föreståndarinna tills familjens avflyttning, - år 1900.

Brukspatronen på Bohr, Richard Ehrenborg, var bror med Betty Ehrenborg och in-bjöd henne efter englandsresan att om somrarna praktisera söndagsskola för barn på dennes Herrgård. Bohrs bruk var vid denna tidpunkt överlägsnare Wedevågs bruk i tillverkningstal, varför den planerade järnvägen Frövi-Ludvika, skulle projekteras förbi Bohr. Söndagsskolan i Bohr under Betty Ehrenborgs ledning prövades åren 1852 -1857 och inleddes året därpå, 1858.  - Alltså, samma år som Arbetsföreningen!

Dessa båda rörelser tillsammans, borde ha bidragit till den enorma tillslutningen vid väckelsens midsommarting på Storön i Wedevåg. Efter att järnvägen dragits förbi Wedevåg och invigts 1871, tillströmmade årligen under de mest gynnsamma förhåll-anden; - 6.000 personer! Turlistan för tågtiderna som förvaras på Kungliga Biblioteket i Stockholm, upptar extratåg från stationerna norrut efter banlinjen. Dess motsatts kunde upplevas på 1900-talet,då flera förbindelser upprättades,till kopparbergsmarken´!

Detta var två viktiga grundpelare i ett samhälle under framväxt! Om det förekom un-dervisning i Herrgårdens kapell från 1637, då under brukets överinseende, bröts denna tradition 1866, då Lindesbergs skolstyrelse anslog 6.666 kronor till den första kommunala skolan i Wedevåg. Ett allmänhetens Bibliotek skapades 1889, då det ny-bildade NGTO inköpte de första böckerna till en läsecirkel.Med järnvägen uppstod en postanstalt 1871.Wedevågs tre begravningsplatser är från åren:1712,1808 och 1854.

Prostinnan Hedda Arosenius om Hans Jacob Lundborg:”Hans predikningar voro folk-

liga och mycket enkla samt livligt och varmt framburna. Han reste omkring i försam-lingen,höll enkla föredrag under veckans lopp, än här, än där i stugorna, gick ut bland folket och språkade enkelt och väckande med dem. Genom hans initiativ sattes missionsföreningar i gång i alla byar . . . Den unge pastorn anskaffade lekmannapre-dikanter,höll sammankomster ute i byarna och i staden på en större vind.”(Tham sid.460)

År 1858 bildades vid ett möte i Fanthyttan:Denna Arbetsförening(ovan)samt även Lindes evangelisk-lutherska missionsförening.

Dessutom beslutades att efter Betty Ehrenborgs prövoår med Söndagsskolan, bedriva söndagsskola där så var möjligt(22:1885)

 


 

 

Började  vid  Bohrs

H  E  R  R  G  Å  R  D

 

 


 

 
   
 
 
 
Tegelmästare      Nils Alderin

 

Så minns vi   NILS Teodor ALDERIN, född 29/7 1886, död 1956 i Vedevåg.
   
   
   
Hans föräldrar var:   Nils Oscar Alderin  och  Augusta Maria Berggren.
   
1886 i Wedevåg:   Det bruna skolhuset ”fyller” 20 år. - Uppfördes år 1866.
  Baron Axel Sparre är ensamägare av bruket från 1878.
   
1886 i Världen:   Jazzen föds i New Orleans – Frihetsstatyn reses i New
  Yorks hamn (gåva från Frankrike).- August Strindbergs
                                              ”Tjänstekvinnans son” börjar utkomma – Det belgiska
  arbetarpartiet ”fyller” 1 år (bildades 1885).
   
1906 i Wedevåg:   Mekaniska verkstaden börjar byggas – färdig till 1907.
   
1916   Kyrkan restaureras av brukspatron Keiller(1846-1935).
   
1926   Bruksdisponent är Fredrik A. Cassel till och med 1937.
   
1936   Tegelmästare efter Karl Gustavsson blir Nils Alderin.
   
1946   Spängs J.P. Örtbergs skorsten från 1896 vid Tegelv.
   
1956   Avlider Nils Alderin på övervåningen vid ”Svängen”.
   
   
   
Märkesår    
   
1916 i Wedevåg:   Planer på ett första Kraftverk diskuteras – uppfört 1917.
   
1919   Arbeten på en större Kraftstation inleds vid Östra fallet.
   
1920   Nils Alderin, Fritz Carlsson, m.fl. slutför arb. vid Kraftst.
  Bildas den 1:a fackföreningen i Metallarbetarförbundet.
   
1922   Nils Alderin väljs till ordf. i Metall och stannar tom 1932.
   
1922   I november månad startar Metall biografföreställningar i
  Teatern där behållningen går till sjuka och arbetslösa.
   
1929   Nils Alderin, Oscar Eriksson och Artur Ekman uppför el.
  restaurerar Badhuset utanför Mekaniska verkstaden.
   
1920-talet:   Nils Alderin är medlem av WIF, -är bl.a. fotbollsspelare.
   
1930   Nils Alderin är ordförande då Metall firar 10-årsjubileum
   
1936   Nils Alderin utses till Tegelmästare efter ”Lilla Kalle”,KG
  Nils Alderin blir därefter: Sågställare, Civilförsvars- och
                                               Brandchef och medlem av Arbetsledarförbundet.
   
1946   Nils och Greta Alderin hyr SIF:s semesterhem Lövåsen
  norr om Lindesberg dit man cyklar från Vedevåg, med
                                               Oscar, Agnes och Hans S Eriksson.  - Nils är då 60 år!
   
1946   Nils och Greta Alderin filmas vid Kilhällen av sonen Leo
  där vi samtidigt ser Leos hustru Brita,Gretas syster från
                                               Sundsvall, Linda, Allan, Alva och Lena Hammarström 
  och sugandes på pipan;Gunnar i ”Svängen” Andersson
                                               Springpojke på hällen är Backasonen Hans S Eriksson.
   
1962   Nils Alderins son Leo slutar som biografmaskinist i T.V.
   
2006   Uppgifter från originalhandlingar,utskr.Hans S Eriksson    

  

METALL-fackets betydelse för Vedevågs befolkning  

Arbetet har på alla nivåer präglat Vedevågs befolkning i fem århundraden. Under fyra århundraden snurrade 30 vattenhjul i de båda forsarna och gav kraft till de bortåt 50 enskilda smedjor, tre sädeskvarnar, ett tegelverk och ett sågverk som dagligen var i bruk i det expanderande samhället vars innevånarantal ursprungligen var flera än vad Nora och Lindesberg gemensamt kunde redovisa. För tre århundraden sedan motionerades i det kommunala fullmäktige om att stadens skola skulle uppföras i Vedevåg då bruket redan innehade ett fungerande skolsystem, lanserat av den Böhmiske pragpedagogen Jan Komenius (verksam i Västerås och Örebro åren 1642-46), vilket gav eleverna en kombinerad teoretisk och praktisk undervisning.
 

Vedevågs tidiga arbetare/smeder/mästare var i mycket även vapentillverkare. De handgjorda värjorna och sablarna färdigställdes av skottska svärdslipare som i rader satt i egna verkstäder, med slipskivan evigt snurrandes framför sig, vässandes de blankvapen som skulle följa de svenska kungarna, från Gustav Vasa till Carl Johan Bernadotte genom alla Europeiska krig som Sverige ansåg sig nödsakat delta i.Sista striden/kriget utkämpades på Finsk mark 1808-1809 mot den ”Ryska Björnen”. Att Vedevågs plåt och stål hade hög kvalitet förstår man, då både harneskplåtar och rörplåtar levererades till faktorierna i Arboga och Örebro. Rörplåten böjdes runt ett ”ämne”, varefter lämpliga längder uppstod avpassande pipor till musköter och pistoler.

Arbetsstyrkan vid Vedevågs båda forsföretag utökades hundra år efter invigningen med det vallonska inslaget. Tysksmidet som hittils dominerat gjutjärnsprocesserna i Bergslagen krävde för mycket skog,avsett till uppvärming och träkolsframställning.

En ny era föddes med dessa belgares ankomst till Sverige vilka även medförde ”tvålen”, ett tidigare icke förekommande  instrument  att till jul eller andra högtider användas för att rengöra, i första rummet;

 - öronen (för att bättre höra Guds Ord i kapellet), men som även ökade välbehaget till attraktion;- av det motsatta könet!
Vallonsmidets kval-itet innebar bl.a. att rörligheten med kanon inom det svenska försvaret ökades från att tidigare varit 30 hästar per kanon(att dra) till två, en obeskrivlig förbättrig!
 

Vedevåg förärades på 1640-talet med att tre bröder Alderin landsteg vid den gemensamma ”utvandringen” från det fransktalande Vallonien. En förgrening av släkten kom att bebygga den värmländska järnhanteringens bruk, med namnet Aldrin,en senare ättling kom att 1969 bli andre man att bestiga månens yta i egenskap av amerikansk medborgare och med förnamnet Edwin. Den vallonska invandringen bestod inte enbart av smeder. Den här folkgruppen behärskade flertalet industriarbeten, men deltog samtidigt med den finska arbetskraften med kolning, rysskörning och svedjebruk. Fram till förra sekelskiftet återfinns släkten Alderin i Vedevåg i några fall som mjölnare, en senare ättling var verksam på Färgfabriken som lackkokare.
 

Arbetarna/smederna/mästarna fick vid tidpunkten för vallonernas ankomst till Vedevåg sitt första badhus. Detta var förfallet på 1920-talet och ersattes 1928 av ett första varmbadhus, beläget under eller efter det västra vattenfallet. Byggherrar var Nils Alderin och Oscar Eriksson, målningsarbeten utfördes av Arthur Ekman. Som sågställare försåg Nils Alderin senare arbetarna med SUMA-tvålen; -till fredagsbadet!Av f.d. medlemmen Hans S. Eriksson, själv betalande åren 1955-67.


 

 

METALL-facket i Vedevåg, den ledande nöjesarrangören

Man kan förstå att många som arbetade och verkade i Vedevåg på 1920-talet var lyckligt lottade att ha en biograf ”in på knutarna”! Här gavs tillfälle att se alla de tidiga svenska långfilmerna som gått till filmhistorien som ”ekopgörande”. Författare var ofta Selma Lagerlöf, i”Körkarlen”,”Herr Arnes penningar”,”Gösta Berlings saga”,m.fl.Greta Gustavsson (Garbo) syntes ofta på vita duken i TEATERN WEDEVÅG! Behållningen av filmvisningarna gick till sjuka och arbetslösa kamrater i METALL.

Bruket ”anhåller” 1926 hos avdelningen om tillstånd till införande av övertid;-om det kommer mera order (arbetstillfällen). Besked:”När alla som nu är arbetslösa fått jobb kan övertidsarbete godkännas!”Detta i april. Smeden från Koppom, Emil Elgström bestrider att han skulle vara ”informatör till lokaltidningen”, angående de många skriverier som pågått om förhållandet på Bruket med de Anställda.

Avdelningen fick under 1926 mycket arbete med att övertyga den nye disponenten Cassel, om sina arbetsformer, då denne alltid velat vara ”Den rådande”. Genom diverse ”motdrag” normaliserades situationen sedan Cassel insett att respektera och förstå sin motpart inom produktionen! Inkomster av Biograf & Dans: 3.218 kr. Utgifter under perioden: 2.632kr.  

På Metalls möte i Vedevåg den 17 febr. 1928 aktualiserar Erik Molin frågan om en kooperativ livsmedelsaffär i samhället och att frågan skulle

 

”beredas” på ett kommande möte. Erik Larsson föreslog en kommitté om fem personer och att kontakter tas med Lindes Hushållningsförening om bildande av en filial. Gunnar Högman ville att kommittén dryftar saken om inköp av lokal. Även förslagen om standar och musikkår upptogs!

Skollärare Axel Bohls ansökan om bidrag till skolresa ”slopades” på mötet den 13 juni 1928. Georg Svenske beviljades inträde i avdelningen. Palmborgs förslag om semester kring Midsommar förkastas.Kolmodins förslag om semester efter den 15 juli segrar med röstsiffrorna: 22 för och 17 emot! På mötet den 29 augusti utsågs den kooperativa kommitté som skulle vara ”avdelningen fristående”: Ordf. Erik Molin med ledamöterna Carl Svensson, Elis Jansson och Axel Eriksson. Dessutom föreslog mötet att man skulle ingå till kyrkostämman om fri skolmaterial för barnen.

Oskar Åberg yrkade på medlemsmötet den 12 dec. 1928, tillsammans med Gustav Tiderman att timlönen borde öka till 88 öre, medan Martin Tiderman ville ha ett påslag om 12 kronor extra i månaden. Axel Gustafsson fick svar på frågan hur gammal man skall vara för att få 6 kr. per dag. Ordf. Nils Alderin upplyste att man ska vara 23 år för att få 88 öre i timman. Underhandling med bruket om fria sjukresor!Av Hans S. Eriksson


 

 

”Var är tvålen Broder!” –hörs mannarna ropa i kör från Nya badhuset!

Här avslutas artikelserien om METALL:s avdelning 261 i Vedevåg och fackföreningens öden det första årtiondet av sin tillblivelse på 1920-talet. Arbetslösheten föranledde många frivillioga att ta ”beredsakapsjobb” på LIllön, där en idrottsplats förbereddes. En tidig biograf såg dagens ljus och medborgarna kunde för några 10-öringar med maskinistens hjälp fara ut med filmen till tårdrypande dramer och gapskrattande kommedier (minns Fridolf Rudin och hans ”värld”!). Fast långt till skrattet hade ju fackets sjukskrivna och arbetslösa. Dessa gladdes med en slant till jul av biografens behållning, som drevs i metallavdelningens regi!

Av protokollet den 27 april 1929 framgår att av metallkassans 401 kronor, 350 kr. disponerats för inköp av en fana. Med anledning av ombudsman Flodins bortgång utsågs Sven Jansson och Carl Carlsson till fanbärare. Mötet beslutade att då fanan skulle invigas en èntréavgift om 35 öre skulle tas ut. Två nya jobbare beviljades inträde, nämligen bröderna Folke och Allan Elgström. Elov Karlssons ansökan skulle få vila tills han återkommit från exercisen! Då Erik Molin under Fritjov Kvists sjukdom utsetts till förman, valdes Evald Jansson att i fortsättningen ”följa yrkesinspektören”!

Ordförande Nils Alderin lät den 25 september samma år rapportera, att han talat med

Disponent Cassel angående Molin och fått till svar att han skulle vara förman också i fortsättningen. Mötet beslutade därför att stryka Erik Molin ur föreningen! Den andra december –29 inställer sig denna dag, i arbetslivet och som avdelningsmedlemmar: Leo Alderin och Kurt Högman. Styrelsen föreslog vidare, att avdelningen skulle bekosta halv bussresa för medlemmarna från Ullersäter (underavdelning) som besöker Metalls årsfest i Vedevåg. Förslaget godkändes!

 

Ernfrid Karlsson motsatte sig bildandet av en musikkår,vilket beslutats om året innan!

Han menade att det inte fanns tillräckligt intresse bland ungdomen, så frågan föll med röstetalet 23 mot och 15 för! Medlemsantalet hade under året (1929) ökat med 25, så sammanlagt hade avdelningen nu 162 medlemmar. De sex sjukskrivna hade erhållit 604 kronor ur ”Bio-och Dans-kassan”. Totalt hölls 15 möten. Arbetslösheten hade upphört under året, så alla var sysselsatta.

Fritz Carlsson rapporterade på mötet den 17 september 1930, att förmännen (läs Erik Molin och de andra), anmärkt på att arbetarna tvättat sig på arbetstid. Fritz ansåg att det var en rimlig begäran att 3 minuter lämnas till tvätt av ”nedsmutsade kroppsdelar” i arbetet. Ivar Lundin var däremot och tyckte att disponenten skulle fixera tid för lämplig tvättning.”Det är bra som det är!”-tyckte Evald Jansson.”Frågan har varit aktuell i 25 år, så varför ändra nu?”Fritz C.:”Då det här skvallret lär fortgå om vilka som tvättar sig på arbetstid bör vi enas om tre förslag: 1.) 3 minuter, 2.) Ingen fixerad tid, 3.) Att det skall vara som det är! Vann gjorde förslag nummer två!
 

”Var är tvålen Broder”, -hördes sen varje fredagskväll då man kompletterade med bastun!

 

 
Badhuset i Wedevåg 1929  

 

 

1:a Maj 1933 GÅR Vedevågs Arbetarkommun hela sträckan, 10 km, till LINDESBERG.

Vedevågs S-förening,………………………………………….mot bakgrunden av :

1909 bildades en första ungdomsklubb, som företaget direkt förbjuder!
1920 bildas Metallindustri Arbetar Förbundets avdelning 102 i Vedevåg!
1922 startar          -”-        -”-         -”-        filmförevisning i TEATERN.
1930.02.24 bildas Vedevågs Arbetarkommun på initiativ av Metall,102:an.
1932 bildas den Social Demokratiska Ungdoms Klubben, SDUK i Vedevåg.
1933.05.01 går man 10 km till Lindesberg med blåset i täten (NGTO:s ?).
1935 cirka, bildas i Vedevåg en avdelning under Örebro Läns Unga Örnar.
1937 föreslår Folke Elgström att en Socaldemokratisk Kvinnoklubb bildas.
1939.02.05 bildas Vedevågs Socialdemokratiska Kvinno Klubb – VSKK.
1940 bildas i Vedevåg en ABF-avdelning under Örebro Läns ABF-distrikt.
1946 bildas Vedevågs Socialdemokratiska Broderskaps Grupp – VSBG.

Deras fanor finns bevarade och borde vädras, t.ex. vid Första MAJ.


 

Vallonsmedens ättlingar sätter fortfarande sin prägel på Wedevåg!

Faktauppgifter från Fil.Dr.Sixten Rönnows ”Wedevågs Bruks Historia”, till Helge Norlander 60 år,1944.

Wedevågs vallonsmeds första ättling, står redan på städet i Smedjan. Vi befinner oss tidsmässigt på 1630-talet och cirka 900 belgare från franska Vallonien stiger iland för att på sikt ersätta tysksmidets osmundar, mot stångjärn, som skulle ge den dubbla avkastningen. Louis De Geer såg till att Kvarnbacka kronohytta uppfördes, liksom Kvarnbacka masugn. Redan fanns inom området; - Wedevågs hytta vid Hyttbäcken, Koverboda hytta ovanför Gällingsjöarna och Båårs hytta vid Arbogaån, de båda sistnämnda omtalade 1383. Sedan början av 1600-talet ingår Stensta kronobruk som en aktiv partner till Kvarnbacka kronobruk. Ett samarbete som skulle bestå i 166 år!

Vapenhandlaren Andry (Anders) Dress importerade till Wedevåg och Kvarnbacka vallonska >>embetsmän>>. Vallonerna medförde sitt vallonsmide till hyttorna och det >>franska>> blåsningssättet i masugnarna. Andry Dress lär ha varit en sträng herre vilket framgår av hans utgiftspost 1633:>>Mästermannen bekommit för 2 missdödare han justificerade 6 daler>>. Vilket brott som förorsakat avrättningen omtalas inte. Just avlivningen med bila eller svärd förekom på avrättningsplatsen i Rya. År 1650 överlät drottning Christina >>förläningar>> till Andry Dress; bl.a. Hammarby, Rockhammar och Wedevågs bruk. Detta för tacksamhet till beväpningen, vid faderns 30-åriga krig.

De fransktalande belgarna – vallonerna, skulle för all framtid sätta sin historiska prägel med sin yrkesskicklighet. Vid en på 1730-talet gjord jämförelse med de då återupprättade tyska smederna, visade det sig från katalogförteckningar, att ”fransoserna” hade tillverkat fyra gånger fler arbeten än vad tysksmidet hade åstadkommit!

De tyska smederna kunde redovisa 122 olika arbeten – de ”franska” hela 460 olika slag. Totalt i de båda förteckningarna: 582 olika slags järn- och stålmanufakturvaror. Detta är nära tre gånger mera än de varor, som förekom i den Ehrenpreus´ka priskuranter från 1720-talet. År 1730 var Wedevåg främst i landet!

Vill man idag bevittna kvarvarande vallonbruk, ska man besöka välvårdade  ”lämningar” i Uppland. Åk till Forsmark-, Gimo-, Lövsta- och Österbybruk. Forsmarks hytta till Världsbevarandelistan. Gimo bruk, Kvarnen: karnevalsmasker enl. vallonsk tradition, Lövsta var största järnbruket, anlagt av Louis De Geer på 1620-talet. ”Imponerande stadsplanering”! Österbybruk har världens enda komplett bevarade vallonsmedja från 1600-talet, vagns- och brandmuséum.(Upplandsresan-98) Med tanke på de många vallonätlingar som på 1900-talet bebodde Wedevåg, kunde den traditionella maskeradbalen på skärtorsdagen ha sin upprinnelse från vallonerna?

När Lennart Eldfors under några år i början av 20:e århundradet, arbetade med träformen till smedskulpturen i Wedevåg, besökte jag honom några gånger i hans ”skaparverkstad” i Sextondelen, Moshyttan, Järnboås. ”Jag känner en ära i att kunna levandegöra ett stycke av järnets historia för Wedevåg”, började Lennart. ”-att dottern barfota står på det kalla städet ger mig en speciell känsla”. ”Det var modigt av vallonerna att flytta upp hit till vinter och kyla, till mörker och elände”! Men även 1900-talet har satt sina vallonska ”avtryck” i Wedevågs Historia! I hela 40 år var familjen Alderin kunnigt och villigt betjänat Scandia biografen i Teatern, som föreståndare och maskinister. - Men om detta ska vi återkomma en annan gång . . . . !


Text: Hans S Eriksson 0581-265 33


 
 
Utförd av konstnär Lennart Eldsfors. 

 Foto:
Sten B Norén

 


 


 

Wedevågs Schackklubb blev långlivad !

Utifrån till Hembygdsföreningen inlämnade arkivarier, - ett utdrag från: Hans S Eriksson.

Klubben bildades under den s.k. Grabe-epoken i Wedevåg. Den som vill, också det glada 1920-talet. Wedevåg fick en egen Kraftstation 1920,så man kunde successivt avveckla vattenhjulen i Smedjan. Nykterhetsrörelsen hade ett par årtionden dessförinnan startat läsecirklar och bokutlåning. Lillön skänktes av Bruket till Idrottsföreningen genom ”Löjtnanten”, Disponent Gunnar Sandström, 1920. Då, -ett urholkat ”månlandskap”, söndergrävt efter lera sedan 1726,  och fram tom 1930, utjämnat med fyllnadsmassor av arbetslösa under lågkonjunkturen på 1920-talet. Utfyllningen höll på i 10 år.

Idrottsplats från 1896 var, Tegelbruket på Storön och Fotbollsplanen brevid Järnvägen, Sommarro. Åren 1923-25 då Sven Grabe
(1872-1933) var Bruksdisponent, -”började en ny tid i brukets historia”! För befolkningens fritid, (undantaget idrotten och de frireligiösa) stod Karin Grabe,  som med uthållighet och verklig glöd tog sig an ungdomsarbetet i den 1917 invigda Teatern! Det syddes folkdräkter som kom till användning alla årstider, kanske mest till Midsommar då blomstertåget avgick från Torget mot Lillöns Festplats. Bruket började få in order igen, bl.a.  beställde Ryssland,  en miljon hackor till Rådsrepublikerna kring Kaspiska-  och Svarta haven.  -1922 inleder Metall filmförevisning i Teatern.

Biografmaskinist är fackets ordförande, Nils Alderin, som vid medlemmarnas stöd och beslut delar ut biljettförsäljningens medel till arbetslösa och sjuka kamrater.   -  Det är under detta ”inferno”  av händelser och skeden i ”Brukets Nya Tid”, som Wedevågs Schackklubb bildas och kommer till!

Den 29 januari 1924,  bildasWedevågs Schackklubb” i Teatern, där årets styrelse valdes:   Ordf. H. Schütz,  Klubbmästare Sigfrid Hellström,  Sekreterare och Kassör Eugen Lundin.   -Följande stadgar

Antogs:  § 1.) Klubben äger bestånd så länge tre medlemmar kvarstå i densamma.  § 2.)  I händelse av klubbens upplösning tillfaller klubbens kassa och material ”Wedevågs Sjukhjälpsförening. ”§ 3.) En avgift, av 50 öre per medlem, erlägges varje spelmånad.   § 4.)  Spelaftnarna bestämdes till varje helgfri tisdagskväll.   § 5.)  Till städning och eldning anslogs 1 kr. per spelkväll.   För att avskilja och därmed skapa två serielag,  beslutades om att under februari genomföra en turnering.  Läraren från Lindesberg, Runfors höll ett tal och spelade en simultanmatch mot de närvarande o vann partierna.

Sedan bruksinspektor Andersson skänkt ett åtråvärt pris till utslagsturneringen följde en mycket hård kamp om till vilken klass som medlemmarna skulle tillhöra. 1924 års spelresultat för februari månad utföll så här: Klass I. (de bästa) H. Schütz, Sigfrid Hellström, Eugen Lundin, Gunnar Tiderman, Artur Gustavsson, Erik Pettersson,Arne Hellkvist, Mauritz Pettersson, Sven Jansson o Alvar Axelson.

Näst bästa, dvs klassen II, blev: Ivar Lundin, Rudi Lundin, Helge Berglund, Gustav Tiderman, Heij, Gösta Johansson, Ernst Lindkvist, Helmer Andersson och Verner Larsson. Klubben beslöt att i båda dessa klasser skulle spelas en turnering, där två pokaler skall inköpas som pris, en till varje klass. Om inspektor Anderssons hederspris som han redan skänkt skulle alla klubbens medlemmar kämpa.

Ja, så här höll man på, år efter år! Spelplats blev så småningom Mässen, där kanhända vinterkylan hölls borta på ett annat sätt? Teatern var ju vedeldad med två gjutjärnskaminer mellan de båda ingångsdörrarna, som eldades med avsåg från Skafttillverkningen, d.v.s. björkved. Glömde man under den kalla perioden av året, att i förväg elda upp för värmens skull, var lokalen fruktansvärt kall. 1944 träffas man fortfarande på helgfria tisdagar. Årsavgiften är 1:50, men här inleds en lite annorlunda epok av ”Konungarnas och Drottningarnas” män! ”Hästarna och Tornen” på spelbrädan gör entré på dansgolvet – i Teatern och man börjar dryga ut kassan, till pokaler och priser, med Danskvällar! Är det kanske här som Sven Janssons brorson, Rolf ,debuterar. ”Roffe Jans Orkester ”bildas o spelar upp!

År 1944 blir ett händelserikt år! Världskriget håller på att klinga ut! Till Bruksdisponent Helge Norlanders 60-årsdag köps nya instrument till Blåsorkestern. Bruket har skänkt marken vid Källängen till Idrottsföreningen – Smedvallen står inför sin invigning! Fil.Dr. Sixten Rönnow kommer ut med ”Wedevågs Bruks Historia”, vilken ges som present till de 500 anställda, vid Borrfabriken, Färgfabriken, Gjuteriet, Handelsträdgården, Hantverkarna, Kontoren, Körkarlarna, Laboratoriet, Lantbruket, Skaftindustrin, Sågen och Tegelbruket. Dessutom till alla försäljare, runt om i landet, till lagerpersonal i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrlandsregionen. WIF:s Åke Durkfeldt sätter ett rekord i Göteborg på ”2 miles”, detta år.  -  Ett rekord som fortfarande står sig;  -  med tiden 8.52,0.

Wedevågs Schackklubb, tillhör nu Mälardalens Schackförbund och går upp i Division 2, Västra gruppen, inför spelsäsongen 1945. Man möter motspelare från: Arboga, Kungsör, Kumla, Kolsva och Köping. Spelperiod är det med början den 14 januari och med finalmatch mellan Östra och Västra den 25 mars. Vedevågs Schackklubb består nu av 17 medlemmar, spellokal är Mässen, tisdagar och klubbens adress är: Curt Högman, Box 42, Vedevåg. Styrelsens sammansättning: Ordf. Gustav Karlsson, Box 39, V.ordf. Eugén Lundin, Box 141, Sekr. Curt Högman, Box 42, Kassör Arne Hellkvist, Bäckholm och Materialförvaltare Gunnar Andersson, Box 32.Alla med postadress Vedevåg, året 1945.

När Vedevåg mötte Nora i en vänskapsmatch samma år med 8-mannalag slutade matchen med remi

Schackklubben i Vedevåg har fram till 1969, Lennart Wentzel, som kanske den aktivaste företrädaren. Detta är sista dokumenterade årtalet, då klubben ansökt om ett lotteri. Sista protokoll har dateringen, 29 januari 1953 då ordförande Eugen Lundin hälsar välkommen. Priser mottas från Bergslags-Posten och från Wedevågs Bruk genom Direktör Ragnar Asplund, då även personalchef.


 

Wedevågs Schackklubb, strax efter grundandet
1924.
Från vänster, medsols: Gösta Berglund,
Eugen
Lundin,
Ordf.H.Schütz och Gunnar Ohlsson
i konsentration.
Eugen Lundin, Sigge Hellström och Nils Thorell, en tisdag-
kväll  med dubbla rutbrädor framför sig. Årtiondet här kan
vara
tidigt 1940-tal i Wedevågs Schackklubb? - Mässen?
Pjäserna förtrollar utövaren!  - Bonden, Tornet, Löparen, o.s.v.Hugo Cam i Wedevågs Schackklubb har en svår nöt att knäcka. Nu är man på Mässen,  en helgfri tisdag o tränar hjärncellerna. De här ”Gossarna” ser varken ”schacka” eller ”matta” ut! -
Dom
tillhör nog inte ”Klubben”? Möjligen styrelsen för Wedevågs Sjukhjälpsförening dvs mottagare av överskottsmedel från Schackklubben
( enligt § 2. i stadgarna ) men också Filmuttagningskommittén för Metall, dvs vilka”rullar” som skulle snurra i projektorn!
Fr.v. Sven Pettersson, Nils Alderin, Erik Molin och John Möller i Teaterns Biograf.

Pjäserna förtrollar utövaren!  - Bonden, Tornet, Löparen, o.s.v.Hugo Cam i Wedevågs Schackklubb har en svår nöt att knäcka. Nu är man på Mässen,  en helgfri tisdag o tränar hjärncellerna.

Ett vinnarlag på Mässen,  fem glada spelare ur: Div. 2,  Västra Mälar-dalen, anar segern vid horisonten för Wedevågs Schackklubb 1953 ? Fr.v.sittande,Hogo Cam, Eugen Lundin, stående; Curt Högman, Lennart Wentzel o Gunnar Andersson, - samlade inför kvällens prisutdelning.

 

Wedevågs Schackklubb på Mässen, säkert en lördagskväll, då marktjänsten tagit ledigt! Killarna måste ju få visa upp sina fina bucklor för kjoltygen. Massor av priser på bordet! Dansskorna glänser på fötterna. Ett dukat middagsbord är utom kamerans synfält, men vi anar på minerna, att snart skall det vankas Fågel! Hilding Andersson är redo att ta ton!

Eugen Lundin, tar igen sig, men ”uppvaktas”, av 2 x 3 Drottningar som verkar ha slagit ut sin KUNG-ur spel!

  

Några flygbilder över ett Vedevåg från 1960-talet, men där andan från ett 40-tal och ett 50-tal dröjer kvar!
 
Mosebacke, Bäckholm och Källängen, 1960-tal.                Herrgården, Kyrkan, Skolan, Smedjan, Borren.
 
Norrmalm, Lillön, Ladugården, Affärn o bruket.               Fångdammen vid västra fallet. Smedjan/Skaft.
 

Vi växte upp i skuggan av andra världskriget, på ett bruk som i 400 år präglats av hårt arbete, slit, men också glädjen av att tillhöra ett stort kollektiv. Under 1940-talet var 500 anställda vid borrfabriken,brandkåren,dragbrotschtillverkningen,färg-och fernissfabriken &laboratoriet,försäljare inom och utom landet,gjuteriet,handelsträdgården, handred-skapssmedjan&skaftindustrin, hantverkare inom bygg, el. maskinreparatörer, målare, snickare, VVS, plåtslagare, herrgården&kontoren, konstruktion&ritning, kraftstation, lantbruket&torvframställning, mäss, sågen och tegeltillverkningen (takpannor, mursten, rör m.m.). Det fanns bageri, bibliotek, biograf, bussförbindelser, cykelaffär, damfrisering, fiskaffär, herrfrisör, kiosk vid torget och järnvägsstationen, kaffé&konditori, skomakare, skräddare, teater, textilaffär, två livsmedelsaffärer, post, sjuksköterska, sömerska, taxi, tobak&tidningsaffär och två bensinmackar(ICA och TAXI),tågförbindelser, tre badplatser, tre kyrkor, tre idrottsplatser och tre begravningsplatser. Handelsföretag levererade varor till dörren av: borstar, bröd, dricka, fisk, kläder (Axelsson o Solidar), kött och morron-tidningen MT.  ”Vi var lyckligt lottade och fostrades i en bruksanda som ville oss alla väl”

Hans S Eriksson, Vedevågs skola 4 år, Högstaboda skola 2 år, Samreal, Fernissen i 12 år, Backa/Källängen

 


vedevag.se ©

 

 

Kräftskiva hemma hos Aina och Rulle Högman augusti 1955.