Arkivet
 

 Wedevågs bruk och dess folk i samhället.

Artiklar publicerade mellan åren: 1987 till och med 2001
i dagstidningarna Bergslagsposten  o  Örebro-Kuriren
skrivna i krönikeform om brukets historia och folklevnad,
brukets historia från och med 1538 (omskrivet) och om
folklivet från 1871 (järnvägen kom).

Nyckelord för den läshungrige kan vara enligt följande : amatörteater ,
biograf, borrar, cabaré, dans, dragbrotch, elljusspår, flygare, färg ,
gjuteri, hammarsmedjor, handredskap, idrottsplatser, järngrytor ,
kanonlavetter, karbinpipor, Linné, manufaktursmide, nödmynt, osmundssmedja, plåtsmeder, Qvarnbacka bruk, redskapssmide, sablar, Tegelbruk, urverk-urfjädrar, värjor, xylol, ytterdörrslås, Zitterska finsmidet, åkerbruk, ängsmarker och eller samt -öltillverkning!

Rubrikerna ovanför artiklarna beskriver i n t e alltid innehållet i artikeln/krönikan. Innehållet kretsar mestadels
kring tillverkningen i smedjorna vid Västra fallet, Wedevåg och smedjorna vid Östra fallet,Kvarnbacka bruk och
det ökade utbudet besökare i samband med järnvägens
tillkomst 1871.Midsommarmötet för den lokala missionsrörelsen samlade under e n helg; - 6.000 besökare!

Skribent för artiklarna har varit Hans S. Eriksson som även har gjort
”djupdykningar” i mera vidare bemärkelse inom dessa ämnesområden
se bilagda förteckning  ”Studiehandledningar”! Telefon: 0581-265 33
adress: Emanuelsväg 23, 71172 Vedevåg. E-mail: vedevag@vedevag.se
 
”Studiehandledningar” återfinns under ARKIV på denna hemsida!
Hans S. Eriksson har sammanställt intressant material kring några populära ämnesområden, vilket kommit till användning på hembygdsarkiv, institutioner, länsarkiv, medicinsk rådgivning, försvarsarkiv, läsrum och bibliotek i kriminalvården, kommunala arkiv och nu senast; - Tingsrätten i Lindesberg.
 
 

 Pärmförsedda”studiehandledningar.”


Lokalt material för västra Västmanland

Käglans RÖVARBORG, -från 5-600-talet. Dokumenterade ransmän från: 1471-1472
svensk-tjeckiska relationer, -från 850-talet, via 1639-51 till Gusselbydansarna 1993
Finns på svenska och en översatt variant, - alltså till det tjeckiska språket, för studium
När väringar for i Österled, - en resa nedströms arbogaån och ut på Mälaren år 991
DAVID av England (versam här 1022-1066),missionerade i landskapet Västmanland
Kring Väringens stränder ;… - medeltidsriddaren Mats bor och verkar på Hinseberg
 
Kvarnbacka bruk från 1545, järnbruk vid östra fallet i fyra århundraden vid Vedevåg
Stensta- och Kvarnbacka, plåt-och järnbruk gör rörplåt, harneskplåt och blankvapen
Vapensmedjor vid Arbogaån;Jäders(1:avärjorna),Guldsmedshyttan(1:a kanonerna)
Året 1643, mer än hundra händelser;-bl.a. grundas Askersund, Lindesberg och Nora
På grund av järn, -reseskildring där vi möter bergslagskirurgen Adolf Opphof i Linde
 
Maktsfären Örebro hus, Kägleholm, - Hinseberg (Näsby), -gräns Linde bergslag går enligt
gamla kartor i öst-västlig riktning genom Högstabodasjön, mot Åkerbo hundare.
Goternas utvandring 1.), -tyska arkeologer anser att goternas nordgräns var Närke!
Goternas utvandring 2.), -ägde rum fr. Väst-och Östgotland och Gotland på 100-tal
Goternas utvandring 3.), -sammanf.  ämnet och ang. utl.- och inhemska referenser
Hinsebergs historia, hela ”svepet” vad vi känner till och fram till ägandet på 1950-tal
Som röda floder, är släkten/ätten Tersmedens härkomst från franska Nevres år 1504

 
Nora bergslag:
Anders Wedbergs väg till järnet, DEL 1, beskriver wedevågssläkten från 1600-talet
Anders Wedbergs väg till järnet, DEL 2, via Hammarby och Born / Järle mot NORA
Anders Wedberg och järnvägen, DEL 3, historien bakom järnvägen: Nora-Ervalla

 
Ämnen med lokalhistorisk anknytning:

Wedevåg Färg 100 år, DEL 1, anställningskontrakt med de första kemisterna fr.1902
Wedevåg Färg 100 år, DEL 2, efterkrigstidens startskott för nya produktserier vid fab
Wedevåg Färg 100 år, DEL 3, 1960-talets nya laboratorium ger ökade möjligheter
Posten i alla tider, 1871 öppnades posten i Wedevåg vilket firades 130 år, - 2001.Vi reser tillbaka till 1600-talet, då posten först organiserades i landet, länet och socknen
Tegel, murar och keramik, konsten att bränna lera är minst 6.000 år.En historisk re-sa tillbaka i tiden där vi år 1726 träffar på Wedevågs Tegel, i tillverkning fram till 1946
Brott och Straff, DEL 1,visar Västmanlands landskapslag som antogs i Örebro 1350
Brott och Straff, DEL 2,dokumenterade rättsfall från”Laglösa Köpings Län” till dalom
Brott och Straff, DEL 3,verkställda dödsdomar fram till Lasse Majas bortgång, 1845

 
Länsindelning: Närke-Värmland 1631-1638, 1654-1778. Nora(eller Järla) 1642-1647 och Örebro slutligen 1639-1641, 1648-1653, 1779-, - vad gäller Linde och Ramsberg
 
Kanoner i Sverige, beskriver tillverkningen i Närke och i Nora-Linde Bergslager,-förr!
Kanoner i Sverige, andra delen, redovisar lod- och kruttillverkning, under Vasaätten
Kanoner i Sverige, tar oss med in i det 30-åriga kriget och avslutas på LvSS Väddö
Affären i Mähren med svenska hären, är hittils i Sverige opublicerade uppgifter om den svenska ockupationen av Böhmen/Mähren åren 1639-1651 under fältherrarna Jan Banér, Lennart Torstensson och Gustav Wrangel, samtliga generaler i sv. armén
Samma titel fast på tjeckiska, ger med rika illustrationer en unik inblick i händelserna
Finska kriget 1808-1809, tar oss med till Sveriges kamp mot Ryssland. Det svenska handelsutbytet österut minskas. - Kvarnbacka bruk levererade de sista ryttarsablarna
Vattenvägen från Hörkenälven i norr genom Råssvalen, Bottenån, Lindesjön, Bohrs -ån, Vedevågsån och fram till Frövifors, finns även djupkartor. Väringen end. kartbild!

 
Medicin i samarbete med biblioteket vid Universitetssjukhuset i Örebro:

Rastless legs- Rastlösa ben (kramp i vaderna),5% av landets befolkning är drabbad
Medical Library:- ”Bacterial Vaginosis”, diagnoser, orsaker och råd på engelska
Östrogen för bättre liv, - är på svenska, men provningsresultaten från hela världen

 
Historiskt folkliv i vårt närområde:

Europas folk i 5.000 år, mest om kelter, slaver och germaner under olika tidsperioder
Goternas utvandring ,speglar tillkomsten av amazoner (kv.krigare) och delvis romare
Andra ämnesområden (pärmade 2003):
BÅÅR, från 1383, eller ännu tidigare. Bl.a. om ”7 smeder som drunknar” när de på juldagsmorron med hästsläde skall besöka julottan i Wedevågs herrgårdskapell, uti ån
DAVID av England, hans samtid under sen vikingatid och början av medeltiden, -här!
3-BODA blir till, hur ”folkvandringen” uppströms fellingsbrodeltat under medeltiden skapar fäbodar, kolmilor och hyttverksamhet i Fryggesboda, Högstaboda o Koverboda
Wedevågs Lås, -hur såg låsen ut? Vilka var det som tillverkades i Wedevåg? Vad hette låssmederna som var verksamma på 1700-talet? -Även 1500-1600 talen berörs

 
Uppgiftslämnare: Hans Eriksson, Emanuelsväg 23, 711 72 Vedevåg - hans.backa@telia.com
Pärmförsedda ”studiehandledningar” 3, forts.

Nidarosvägen genom Klarälvsdalen och vidare gm Trysilälva mot Trondheim.
Nidarosvägen på Romboleden dvs Mälardalen, södra Dalarna, Härjedalen mot Tr.
Nidarosvägen Gotland gm Hälsningland, gm Medelpad, gm Jämtland m.Trondheim.
 
Nordens urbefolkning dvs de som befolkade även sydeuropa i mer än 1 miljon år.
Nordens befolkning efter sista istiden,dvs börjar med Hamburgkulturen o tom 1940.
Samerna i Skandinavien, ja på hela Nordkalotten dvs även Finland och Ryssland.
 
Piloter i II:a världskriget, vi möter kvinnliga besättningar i amerikanska bombplan, deras motsvarigheter i ryska stridspiloter och samtliga tjeckiska piloter inom RAF.
Piloter i II:a världskriget, de svenska piloterna i finska luftförsvaret, finska flygvapnets piloter och deras maskiner, sammanfattning av bedrifterna, o de ryska piloterna.
Piloter i II:a världskriget, vilka var svenska piloterna (med norskt medborgarskap) som flög för engelska RAF, norska flygvapnets historia, Vedevågs flygplanspersonal.

 


Nyutkommet
september 2007.  Pärmat i Brno, Tjeckien -med titeln :

Olav II Haraldsson blir efter sin död, - Olav  den  Helige
 

även kallad Olav den digre, 995-1030, kung av Norge 1015-28, son till Harald Grenske. Olav räknade sina anor från Harald Hårfager. Deltog som ung i vikingatåg i östersjöområdet och i västerled, stred i England och Normandie och uppges ha blivit döpt i Rouen.Återkommen till Norge 1015 hyllades Olav där som kung. Han verkade med stor energi för att stärka riksenheten gentemot de olika fylkenas stormän,fortsatte också med anglosaxiska missionärers bistånd Olav I Tryggvasons strävanden att kristna norrmännen.

 

Den norska kyrkan anslöts dock till Hamburg-Bremen, troligen som en motvikt mot den dansk-engelske kungen Knut den stores anspråk på herravälde även över Norge. Olav lierade sig med Anund Jakob av Sverige;hans giftermål med dennes syster Astrid blev alliansens bekräftelse. Men Knut besegrade de förbundna vid Helgeå och lyckades 1028 med norska stormäns hjälp fördriva Olav, som tog sin tillflykt till Ryssland. Då han med svenskt stöd sökte återta sitt rike stupade han i slaget vid Stiklestad i Tröndelag 29 juli 1030.

 

Men vi ska möta Olav när han i yngre år även seglar på Mälar-en. Olav visas alltid med stridsyxan i högsta hugg! En källa gör gällande, att när Olav med sitt fartyg en gång passerade Tors-hälla, Tors legendariske hammare, här byttes genom att Olav fick en höjd stridsyxa som sin symbol. Hällen för Tor övergavs som offerplats och man inrättade sig i ledet och erkände krist-endomen som den nya tron.Torshälla bevittnade på våren 1029 hur Olav med följe återigen seglar österut,denna gång till Ryss-land för ett besök hos Kung Jaroslav och Drottning Ingegjerd.

 

Olav övervintrade hos Kung Sigtrygg i Närke, sedan han lagom till julhelgen 1028 med släde inkommer från Norge över Eidsko-gen med Astrid, Ulvhild, deras dotter, Magnus, son till Kung Olav, Ragnvald Brusason, Arnessönerna Torberg, Finn, Arne och ändå fler landsmän, av honom utvalt folk på färden. Tre skalder följde Olav var han gick, dit han reste, färdiga att ned-teckna vad som sades, det som gjordes. Här fanns båtsmän och timmermän med verktyg, beredda att kommande vår tillverka: skepp med beslag, segel och rep, - sen mot Ryssland.
 

 


Sidor och
Innehåll :

 

1........................................................................titel och omslagsbild

-..........................................................................innehållsförteckning

2.........................................................................innehållsbeskrivning

3-8.......................................................kärlek och omsorg i vikingabyn

9-12............Olav företrädde den anglosaxiska delen av trosuppfattningen

13-15.................................................................vändpunkt i Torshälla

16....................................................................karta från vikingatiden

17-48................Snorres ”Heimskringla”:OLAV DEN HELIGES SAGA, Del 8

49-72................   –”-             -”-            -”-     -”-      -”-      -”-  9

73.............................sonen Magnus förs från Ryssland till Norska tronen

74..............................................Leif Eriksson och Vinland, år 997 ef.Kr.

75-79.............................................................kampens början och slut

80-86...................Olavs skald Tormod diktar och dör (övers. till svenska)

87-94........”Strax före Stiklastad”,ur Isländingaboken (  -”-    -”-    -”-    )

95-97.....................................................”Slaget vid Stiklestad år 1030”

98-99.............................................S:t Olof och pilgrimer i hans fotspår

100-102..........ansedel Olav II den Helige Haraldsson och drottning Astrid

103-105...............om kvällen och på morgonen före slaget vid Stiklestad

106-107....................Olavs skald Sigvat mottager det >Gyllene svärdet>

108...............................................spjutet ändar Olavs liv vid Stiklestad

109............................................................................kampen är över

110....................................................................Nidaros en vallfarsort

111................................kung Sigtrygg av Närke får julfrämmande 1028

111-113........................................................S:t Olavs källa i Hardemo

114-116...................Hardemo och Sigtryggs Skeftasberget (förr en borg)

117-122...............Hardemo socken, kyrkan, dopfunden vid S:t Olofs källa

123-125.........................Riseberga kloster från 1100-talet (Cistercienser)

126-128-Olof II Haraldsson, Olav den Digre och Olav den H. Biblioteket

129-156..........Olof den Helige och Jarl Sigtrygg, framforskat av B.Waldén

157......................................................................Innehållsförteckning

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                                       

 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Olavs svenske vapendragare och befälhavare av den jämtländska styrkan och anhängarna från Svitiod vid Stiklestad år 1030, var ARNLJOT GELLINE. Olavs stödtrupper understeg till antalet Knut den Stores (här kung över Danmark och Norge) ,Olav själv i landsflykt från 1028 till Svitiod, 1029 avseglar genom Mälaren mot Ryssland, här kallat Gårdarike. ARNLJOTS ”biografi” väntar f.n. och ligger opublicerat med cirka 200 A4-ark.    

  

 


Birgitta och Katarina dyrkade Olof

Dessa med förtecknetHeliga”hyllas nu av en hel värld!

 

 

Sedan Birgitta Birgersdotter vid endast tretton års ålder blivit bortgift med riddaren och lagmannen Ulf Gudmarsson, vars far ägde Tuna gård vid sjön Väringens södra strand,får vi samtidigt insyn i svärföräldrarnas öden vid Öjebo (som platsen lär ha hetat).Ulfs far Gudmar Månsson av Ulfåsaätten var även han riddare och lagman, fast i Västergötland, åren 1312-1313.Både borde ha haft ett eller flera fingrar med vid upprättandet av Västmanlands landskapslag som förbereddes och utkom 1350.

 

Birgitta och Ulf företar sin pilgrimsvandring till Nidaros och Olof den Heliges grav 1339, fem år före Ulfs sjukdom och bortgång. Oavsett om de utgått från Alvastra, Ulfåsa eller Vadstena, torde vägen de ha följt den färdväg som den katolske biskopen Olaus Magnus prickat ut som vandringsled för pilgrimer på sin karta, upprättad 1539. Besök kan ha gjorts hos Riseberga kloster, Vårfru klostret i Örebro och andra, nu icke kända företeelser på färdvägen upp och igenom Nora/Linde och fram emot mötesplatsen för Romboleden (från Mälardalen) vid Grangärde.

 

När Birgitta och Ulf företar sin pilgrimsfärd mot Trondheim är det 309 år sedan Olof II Haraldsson stupade vid Sticklestad 1030. Olofs måtto var att Norge skulle ansluta sig till den Engelska uppfattningen av den katolska relegionen. De norska stormännen i fylkena ville annorlunda! För deras del hade man valt den tyska kyrkans inriktning.Avgörandet skedde vid Trond-heimsfjorden dit fylkesmännen samlat en stor här. Olof som återkommit från Ryssland kom vägen genom Jämtland varifrån många följde Olof över kölen. Jämtarnas legendomspunne Arnljot Gelline blev härförare för bonderepublikens stridskarlar.

 

Birgittas dotter Katarina får avslutningsvis avrunda den här ”utflykten” till medeltiden med personliga vittnesmål kring föräldrarnas förehavanden. Vi följer Katarina  i n  på Riseberga kloster, dit även hennes syster skrivs in. Här får vi bevittna hur livet framskrider i klostermiljö, men även ta del av de val som det medeltida klosterfolket måste besluta sig för,innan portarna

sluts och man tar på sig tagelskjortan för kanske resten av livet 

 
 

Den Heliga Birgitta, dottern Katarina och alla de pilgrimsvandrare till Trondheim och Nidarosdomen som vallfärdat till åminnelse av Olav II Haraldsson,Olav den digre eller Sankt Olav, alla de cirka 30.000 besökare per år som under 500 år trampade munkstigarna upp mot domen i Trondheim,denna den katolska kyrkans ståtligaste och mäktigaste byggnadsverk i Norden, alla dessa tillsammans, hyllade och imponerades av alla de under som följde efter dödsögonblicket i Stiklestad.

 

För min egen del(undertecknad) har Nidarosdomens skönhet och prakt effektivt undanhållits mig i ett halvt decennium. Mitt första försök inleddes 1956, följt 1966, 1976, 1987 av ytterligare tre. Först två år efter Trondheims 1.000-årsjubileum, 1997, dvs, år 1999 öppnades portarna till, denna norska helgedom, vars like är obeskrivlig. Väl inne, absor-berar de mörka väggarna, allt ljus.En behaglig svag dager möter besökaren. Du blir ett med Dig själv...!

”Du må pröve dette” . . . !

 

 

Förlag: Källängen Printer 2007.    Pärmad: Stara, Brno,CZ.    Innehållet valt, av: Hans S Eriksson

Faktamaterialet är hämtat från angivna källor.Bilderna skall i någon mån förstärka och illustrera texten.

 

 

  

 

 

Sidor och Innehåll :

1.................................................................omslag till senare upplaga

2-3.....................................................innehållsförteckning/introduktion

4-6..............Birgitta förmäls med Ulf Gudmarsson (18 år) på Ulvåsa 1315

7.........................................Birgitta som 13-åring beskyddad av lagmän

8-17....Birgitta vid sjön Väringen och Käglan med svärföräldrar 1328-1330

18-20..Birgitta och Ulf (Vadstena och Alvastra) vallfärdar till Nidaros, 1339

21..........................Olaus Magnus anger pilgrimsvägen på 1539 års karta

22-23...Grangärde o Söderbärke knutpunkter till Romboleden fr. Munktorp

24-26..........................beskrivning av munkstigar, klädsel och utrustning

27-31...........................................Härjedalens böneorter och rastställen

32-33......................”Pilgrimsstigar och handelsvägar” av Per-Erik Wåglin

34-35.Jämtlands andel i handelsutbytet från Levanger i Trondheimsfjorden

36-40..dottern Katarinas vittnesmål om pilgrimsvandringen o dess orsaker

41-45...........Birgitta vid sina drömars mål – Nidälvens mynning (Nidaros)

46-47......tidsaxel 1303-1373, visar även andra vandringar till pilgrimsmål

48-53..hemåt genom Tröndelag, Dovrefjell och Gudbrandsdalen på 35 dar

54-57................................................detaljer kring Trondheims historia

58-59..Armfeldts kartor fr. 1718 visar norra delen av Republiken Jämtland

60-62.biskopar/kungar krönts o begravs i Norges fd huvudstad;Trondheim

63.......................................1818;-samling kring fornnordiska gudaidéal

64-65.............den norsk-svenske kungen Oskar II på slädparti över Kölen

66-70.............fasta och späkelse präglade pilgrimerna - vad åt Riddarna?

71-73.....kyrkomålningar av Birgitta, frimärket 1941, prov på handskriften

74.dottern Märta ingift i Norge, får dottern Ingegärd, blir hovdam till......-

75..-den blivande Nordiska drottning Margareta,Valdemar Atterdags dotter

76..................................på 1370-talet bevittnas Birgittas uppenbarelser

77......Birgittas föräldrars vackra gravhäll avbildad från Uppsala domkyrka

78-82..I Birgittas väg gm Sv. nämns Örebro hus/kung Sverkers Riseberga

83-84...............................................................Risebergs nunnekloster

85........Ulf avlider 1349. Deltog han vid instiftandet av landskapslagarna?

86-90........................VårFru- eller Carmeliter Klostret i Örebro från 1291

91-103..................år 1383 doneras Koverboda hytta till Vadstena kloster

104-112.............munkar bränner tegel och bygger de första stenkyrkorna

113.........................................................medeltida kloster och sjukhus

114-133...................vad munkar byggt skulle förfalla, men livsverk bestå

134-137.Gustav den 1:e ”sätter in stöten”! Avvecklar den katolska kyrkan

138-141..........Den hellige Katarina av Vadstena (av Sverige)(1331-1381)

142-144.......Katarina af Vadstena betjänade även Riseberga nunnekloster

145..........Riseberga kloster i artikel från Svenska Familje-Journalen 1874

146-154............................Riseberga kloster kanske förekom redan 1180

155.......................................Katarina Ulfsdotter beskrivs i uppslagsverk

156-158........................Sankta Katarinas skrinläggning och kanonisering

159-160................................................S:ta Katarina i Trönö och Visby

161-167............Katarinas väg genom mognadsprocessen till Helgongloria

168-169Riddarens vardag gav jord o fiskfjäll under naglarna. Men pengar?

170......................................................................innehållsförteckning

 

 

Dokumenterade ”särtryck” i offertmappar :

 
Backa Lerkärlsfabrik, uppf. av J.P.Örtberg ”när seklet var ungt”, eldsvåda 21.06.07
Även backas tre bysmedjor beskrivna: Holmbergs, Molin/Erikssons och Bo Letzners.
Kula – Säter – Kulla , beskriver bodarnas vardagsliv för kullorna i södra Dalarna. Tar vi fantasin till hlälp kan förhållandet jämföras med säterjäntorna i Koverboda, år 1384!
Neanderthalmänniskan i Central- och Östra Europa. - En översikt på engelska som beskriver den tvåbenta människans existens i vårt närområde, även till Finland!
Neanderthalmänniskans musikalitet, instrument funnet i dess spår i form av en fjöjt.
En dokumenterad studie med avbildning, gjord av ett känt amerikanskt universitet-97.
Nordens urbefolkning, -särtryck om finska Varggrottan i södra Finland, där spår av människor lämnats för omkring 73.000 år sedan. Liknande förhållanden i Kilsbergen!
Nya Sverige, i Nordamerika. En ”lägesrapport” om fartygsresor, frakter och förhållanden.Året 1643 påbjöds att Nora och Lindesberg skulle hålla med båtsmän,6 resp.5 st
Ståhlenberg TAGE, piloten som förolyckades tillsammans med Gösta Norlander och Jarl Skafte under en flygresa till London 1948. Även Vedevågs flygplansbesättningar!
Väringens södra borganläggningar, vid Ödeby benämnda ”Kägleholmsborgen” och
”Rövarborgen”på södra fastlandssidan. En ”bosättning” från 1371 finns dokumenterad!
Tuna gårds medeltida grundstenar bygger Kägleholms slott under Stormaktstiden!
Kvinnornas historia med Heliga Birgitta, via Ebba Brahe till Hedvig Wegelin (500 år).
Wedevågs andel i ett gengasberoende Sverige. En dokumentation av gengasens funktion, dess olikheter, drift och drivmedel. Huvudvikten lagd på Hesselmans agreg.
Wedevåg Färg 90 år, från 1992 och utgörande i stort sett material från 50-årsjubiléet
Dock spelades en videofilm in om ”Hur färgen kommer till” med merparten av anställda
Wedevågs Gamla Hus, - visar bostäder som rivits men där befolkningen minns vilka som bodde var. Även äldre ”Klassiska byggnader” omnämns, t.ex. Herrgårdskällaren!!!
Wedevågs Gjuteri – ”Från lodstöp till stålgjöt”. Nora- och Linde Bergslager gjöt tillsammans över 1 miljon lod (kanonkulor). Wedevågs stål efterfrågades av låssmeder!
Wedevågs gjutmodeller av trä, vackert röd- och gråmålade, finns bevarade, dock osorterade i 25 st. ”Korgpallar” om 1.000 liter vardera.Gjutmodellens historia i särtryck!
Wedevåg Hembygdsförening”sprang fram” i samband med Korsets tillkomst på Lillön och Teaterns rekonstruktion, - med Hemsida < http://home.swipnet.se/wedevag >
Wedevågs Kapell vid Herrgården fick till Jolottan eller Midnattsmässan någon gång i slutet av 1700-talet, ”Sju besökare färre” då smederna från Bors bruk drunknade i ån.
Wedevågs Kyrka finns dokumenterad av Swen Abrahamsson/Sten B Norén i ett häfte från 1987 och av Dan Danemark i häftet ”Lindesbergs och Vedevågs kyrkor” 1998.
Wedevågs Lantmäterikartor,1704-1834 med tillhörande textförklaringar samt på CD beskriver även, kanske mest,3-BODA, dvs Högstaboda, Koverboda och Fryggesboda
Wedevågs Posten tillkom samtidigt med järnvägens invigning 1871 och fick sin vagga under Herrgården med utsikt mot stenvalvsbron och skolån vid Manufakturverket.
Wedevågs segelsällskap; - ”Albatross” utformades i samarbete med Närkes Seglarförbund 1979, genom utlåning av fyra stycken grönmålade optimistjollar till Sommarro
Wedevågs Såg, dess historia genom århundraden. Många bilder från mitten av 1900-talet med arbetets vardag, men också berättade episoder av dem som levde samtida.
Wedevågs Teater, byggd 1917 på rekommendation av Tekla Keiller. Blev den lokala scenkonstens högborg, dokumenterad fr.1923, Metalls avdelningsbiograf till omkr.-67.
Wedevågs Teaterklubb var en av flera amatörteater- ”filialer” till Teaterledarskolan i Grangärde, den på Saxenborg med lärare från Statens Scenskola i Sthlm. 1958-65.
Wedevågs Tegel, tillverkning 1726-1894 på Lillön,- efter kraftig vårflod 1894 raserat och återuppbyggt på Storön och i tillverkning igen 1896. Nedlagt och upphört år 1944
Wedevågs vatten- och farled, om 1900-talets båtled,sportfiske,badliv och sjösporter.
Farledens grund finns avbildade i samband med sjösänkning på 1970-talet(i bokform)
Wedevågs Vattenskidklubb bildades 1969 efter cirka 5 ”introduktionsår”vid Kilhällen och Sommarro.På 1970-talet även träningsplats för Örebro Drakflygare(efter dragbåt)

 

  

 

 

 

 

vedevag.se ©